Betal med Vipps!

Allemannsplikten

I Norge er vi så heldige å ha masse tilgang til natur, skog og villmark. Disse områdene kan vi ferdes og benytte oss av på flere måter. Dette beskrives godt i friluftsloven og allemannsretten.

Allemannspliktene går under Friluftslovens § 11, og handler om plikten vi har til å opptre varsomt og hensynsfullt i naturen, for å ikke yte skade, lage ulempe for grunneier eller andre, eller påføre naturen skade. For å gjøre flere oppmerksomme på denne plikten har Den Norske Turistforening, DNT ung, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Norges Padleforbund, Norges Kiteforbund og Brettseilerne på Lista laget et sett med retningslinjer om naturvennlig og hensynsfull ferdsel i norsk natur. 

 1. Kjenn allemannsretten
  Allemannsretten gir oss rett til å ferdes, oppholde oss og høste ute i utmarka, dersom det gjøres på hensynsfull måte. Dette kan gjøres uavhengig av hvem som er grunneier av utmarksområdene. Utmark er all mark som ikke er dyrket, altså vann, strand, myr, skog og fjell. Allemannsretten gjelder ikke areal med hage, hus, hytte eller industri, eller innmarksområder som er åker, eng og beite i bruk. Men du kan ferdes på innmark dersom den er frossen og snødekt.
  Les mer om allemannsretten her.
 1. Vis hensyn til natur- og kulturverdier
  Unngå å skade gjenstander eller områder med kulturhistorisk verdi. Kulturminner og -miljøer er viktige for opplevelsen og den historiske forståelsen av landskapet og de stedene du besøker. Arkeologiske kulturminner og byggverk kan være fredet eller verneverdig, så ta vare på disse.
 1. Vis hensyn til andre friluftsfolk
  Vær hensynsfull når du møter folk ute på din ferd. Dersom det oppstår uenigheter om ferdsels- eller oppholdsrett skal alle bidra til å finne en god løsning! Friluftsloven er skrevet med tanke på at uenighet skal løses i fellesskap.
 1. Vis hensyn til beboere og grunneiers interesser
  De som bor nær utmark har rett til en privat sone. Derfor kan man ikke uten grunneiers tillatelse telte nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Vær hensynsfull med tanke på aktivitet og volum, slik at du ikke plager grunneier eller andre. Samt oppfør deg på en måte slik at grunneiers område ikke blir unødig ødelagt. Pass på og ikke ødelegge gjerder, husk å lukk porter etter deg, og unngå å skade skogplanting. Skal du tenne bål, husk å slukke det før du drar. 
 1. Rydd opp etter deg!
  Som en hovedregel skal du forlate området i den standen som er hyggelig for andre og komme til. Alt du tar med deg inn i naturen, skal du også ta med tilbake igjen. Unntak er dersom du kan brenne papiravfall på et bål, eller gjemme organisk avfall i naturen, men plast- og restavfall skal tas med hjem igjen. En god vane å ha, er å plukke opp søppel du finner på veien, som andre har glemt eller mistet. På denne måten er skogen et ryddig sted, som er hyggelig for alle å ferdes i, inkludert dyrene som bor der. 

Mange av disse punktene her, kan man se igjen i allemannsretten. Det er derfor viktig at man kjenner til disse dersom man skal ut og ferdes eller telte i naturen. På denne måten vil naturen holde seg fin og full av liv, slik at fremtidige generasjoner også kan ha glede av de vakre områdene. Samt at dyre- og plantebestanden holder seg i mange år fremover!

Du kan lese mer om allemannsretten, allemannspliktene og friluftsloven hos Regjeringen.no


Kilder
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/?ch=6

Del artikkelen videre:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Nyttig å vite

Allemannsretten

Vet du hva du har lov til og ikke ute i skogen og villmarken? Allemannsretten er et fellesgode vi i Norge har, som gir en

Les mer